Díj

Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj

Az eredményhirdetést minden alkalommal a Gábor Dénes-díj ünnepélyes átadásakor tartottuk.

A Díjazottak neve és az elismert tudományos diákköri munka tárgya évek szerint:

2023

Vajtai Lili

BME Fizika Tanszék hallgatója

a „Szupravezetés keresése újszerű, alacsony dimenziós anyagokban” tárgyú dolgozatáért Témavezetők: Simon Ferenc egyetemi tanár, Márkus Bence Gábor tudományos munkatárs BME TTK Fizika Tanszék, Kísérleti Fizika szekcióCzibere Balázs

BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék hallgatója

„Alacsony számításigényű, moduláris track-to-track szenzorfúzió autonóm járművek környezetérzékelésének támogatására” tárgyú dolgozatáért Témavezető: Lindenmaier László PhD hallgató, BME KJK Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék, Járműirányítás szekció2022

Kozák Áron

gépészmérnök hallgató 2022_osztondj_kozak_aron.jpg

a „Buborékdinamika a hidrogéngyártásban: energetikai hatékonyság numerikus optimalizációja” tárgyú dolgozatáért Témavezetők: Dr. Hegedűs Ferenc, egyetemi docens, BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Kalmár Csanád, doktorandusz, BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Szekció: Áramlástan

Sóki András

villamosménök hallgató 2022_osztondij_soki_andras.jpg

„Kvantum csatorna integrálása meglévő optikai hálózatokba” tárgyú dolgozatáért Témavezető: Dr. Gerhátné Udvary Eszter, egyetemi docens, BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Szekció: Hálózattervezés és szimuláció2021

Regős Krisztina

építészmérnök hallgató

Az elismerést az „Egy kétcsúcs tétel normális cella-felbontásokra” tárgyú dolgozatáért vehette át.

Konzulensek: Domokos Gábor (Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék), G.Horváth Ákos (Geometria Tanszék)
Schaffer Ádám

vegyészmérnök hallgató

Az elismerést a „Hibrid kompozitok: mechanikai tulajdonságok és deformációs mechanizmusok” tárgyú dolgozatáért nyerte el. Konzulens: Várdai Róbert (FKAT)2020

Bozsoki Fruzsina

Regionális és Környezeti Gazdaságtan mesterszakos hallgató

Az elismerést a „Barnamezős területek Budapesten – Közvágóhíd és környékének fejlesztési koncepciója” tárgyú dolgozatáért nyerte el.

Témavezető: Dr. Szabó Mariann, egyetemi adjunktus, BME GTK, Környezetgazdaságtan Tanszék

Bozsoki Fruzsina hallgató BSc tanulmányait a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán végezte, ahol Környezetmérnök oklevelet szerzett. Az alapképzés elvégzését követően a hallgató a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakon folytatta tanulmányait, amelyet 2021. januárban fejez be. A hallgató tanulmányai, építőiparban szerzett munkatapasztalata alapján fordult az interdiszciplináris tudást igénylő város- és térségfejlesztési témakörök felé. A hallgató az egykori ipari területek (barnamezők) városszövetbe történő reintágrációját elősegítő gyakorlatok feltásáról, valamint az egykori Közvágóhíd és környékének vizsgálatáról szóló kutatásával elnyerte az Új Nemzeti Kiválósági Program Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói ösztöndíját.

A hallgató az országos fejlesztéspolitikai tervek, Budapest fejlesztéséről szóló dokumentumok, valamint a közterületek fejlesztésének kérdéseit tárgyaló irodalmak mellett dolgozatában a mentális térképezés módszerével tárta fel a környéken élők, valamint további területhasználók az egykori Közvágóhíd és környékének átalakulásáról alkotott képet, amely eredmények rávilágítanak a beruházás mérhető és nehezen számszerűsíthető szubjektív társadalmi vonásaira is, amelyek a terület hosszú távú sikerességét befolyásolhatják.

Bozsoki Fruzsina kutatói attitűdjét a természettudományos kérdések időbeli, területi és társadalompolitikai vonatkozásainak vizsgálata jellemzik, mindemelett jelentős a tudomány- és oktatástámogató tevékenysége is, amelyet a BME Környezetgazdaságtan Tanszékén több félévben is elvégzett demonstrációs tevékenysége is alátámaszt. A hallgató a jövőben tudományos pályára készül, végzett szakemberként célja a hazai városfejlesztés aktív alakítójává, részvevőjévé válni. Bozsoki Fruzsina dolgozatának színvonala, eddigi tudományos tevékenysége egyértelemű elköteleződését fejezi ki a tudományok iránt.

2019

Rendes Szilveszter

építőmérnök hallgató

A díjat a „Falazott hídszerkezetek dinamikai vizsgálata mozgó teherre” tárgyú dolgozatáért vehette át. Témavezető: Forgács Tamás, doktorandusz, BME Építőmérnöki Kar Rendes Szilveszter építőmérnök hallgató már másodévesen bekapcsolódott a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék kutatásaiba, ahol a falazott hídszerkezetekkel kezdett foglalkozni. 2018-ban a „Homlokfalak mechanikai szerepe a falazott szerkezetű hidak viselkedésében” című TDK dolgozatával I. díjat nyert a kari TDK-konferencián, majd különdíjat az OTDK-n az Építéstudomány I. tagozatban. Ezt a témát folytatva 2019-ben ismét I. díjat kapott a TDK konferencián a „Falazott hídszerkezetek dinamikai vizsgálata mozgó teherre” c. dolgozatával.


2018

Török Tímea Nóra

a BME Természettudományi Kar hallgatója

Az elismerést az „Atomi skálájú kapcsolás Nb nanovezetékekben és Nb2O5 memrisztorokban „ tárgyú dolgozatáért nyerte el.

Konzulense: Prof. Halbritter András, BME Természettudományi Kar, Fizika Tanszék2017

Sárdi Dávid Lajos

logisztikai mérnök hallgató

A díjat a „A budapesti bevásárlóközpontok áruellátási rendszerére vonatkozó költségstruktúra matematikai modelljének leképezése”tárgyú dolgozatáért vehette át. Témavezető: Dr. Bóna Krisztián egyetemi docens BME KJK Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék.
2016

Szlancsik Attila

egyetemi hallgató

A kitüntetést a Szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságainak becslése és mérése című munkájáért vehette át.

Témavezető: Dr. Orbulov Imre, BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék A pályamunka a mechanikai energia elnyelésére alkalmas, az építő-, a jármű- és védelmi iparban egyaránt felhasználható fémhabok témakörben, igényes numerikus szimulációkkal és laboratóriumi mérésekkel elért eredményeket tartalmaz. Szlancsik Attila, másodéves gépészmérnök mesterszakos hallgató három évvel ezelőtt kapcsolódott be a BME Gépészmérnöki Kar Anyagtudomány és Technológia Tanszékén folyó, az MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoporthoz is kapcsolódó, fémhabokkal foglalkozó kutatásokba. Tudományos diákköri dolgozatának tárgya a szintaktikus fémhabok, a zártcellás fémhabok családján belüli speciális, részecskeerősítésű fémmátrixú kompozitok. Kutatómunkája komplex tevékenységet takar, amely a gyártástól, a fizikai, mechanikai méréseken át a numerikus szimulációig terjed. Dolgozatában a szintaktikus fémhabok rugalmasságtanitulajdonságait tanulmányozta részletesebben. Ennek során nemcsak laboratóriumi mérésekből származó, hanem elméleti meggondolásokra épülő eredményeket is elért, amelyek új utakat nyithatnak meg a szintaktikus fémhabok alkalmazási lehetőségei előtt. Ezek az anyagok eddig főként energiaelnyelő alkalmazásokban tűntek fel, azonban az elért eredményeknek köszönhetően lehetőség nyílik szerkezeti anyagként történő alkalmazásukra és az ebből készülő szerkezetek méretezésének egyszerűsítésére is. Kutatási eredményeinek részleteit a kutatóktól elvárt alapossággal, rangos nemzetközi folyóiratokban is publikálta. Munkája során kiemelkedő önállóságról, kreativitásról, problémamegoldó készségről és terhelhetőségről tett tanúságot.

2015

Várszegi Kristóf

A BME hallgatója.

Az MSc képzésen résztvevő hallgató a „Kézmozgatási szándék detektálása EEG jel alapján” című angol nyelven írt TDK dolgozatában az agy-számítógép interfészek fejlesztési lehetőségeivel foglalkozik. Kutatásának hosszú távú célja a balesetben vagy betegségben elveszített végtagot pótló gondolatvezérelt szerkezet létrehozására irányul, ami újból a teljes életet jelentené a beteg számára. Természetesen ezek a világszerte több műhelyben is megindult kutatások még kezdeti fázisban vannak, hosszú és izgalmas út vezet a megoldás eléréséig.

2014

Borbás Enikő

A BME vegyészmérnök hallgatója.

Két éve kapcsolódott be a Szerves Kémia és Technológia tanszék kutatómunkájába „Antipszichotikumok formulálása és in vitro analitikai vizsgálati módszerei” című TDK dolgozatában skizofréniával és mániás depresszióval küzdő betegek fájdalommentes kezelési formájának fejlesztésével és ezen gyógyszerformák analitikai tesztelésével foglalkozott. A mentális kórképekben szenvedő betegek számára fontos szájból felszívódó gyógyszerformula kifejlesztése mellett meghatározta a gyógyszeripar számára hasznos „in vitro” kioldódási-felszívódási modell előnyeit és hátrányait. Ezt a napjainkban fontos témát, innovatív megoldásokkal sikerült feltárni, amihez szükség volt az egyetemi kutatócsoport támogató légkörére és a gyógyszeripari partnerek együttműködésére egyaránt. Dr. Marosi György egyetemi tanár és Dr. Nagy Zsombor Kristóf tanársegéd témavezetésével, valamint Dr. Balogh György Tibor konzulensi tevékenységével a Richter Gedeon NyRt. Vegyészeti Gyár részéről, kiemelkedő munka és dolgozat született. Borbás Enikő mérnöki szemlélet-módjának megtartása mellett e fejlesztő és kutató munkának köszönhetően felvértezte magát gyógyszerészi ismeretekkel, készségekkel is, valamint ipari gyakorlatot szerzett. Egyetemi kutatócsoportjában kiemelkedő önállóságról, kreativitásról és terhelhetőségről tett tanúságot, melyet kiválóan kamatoztathat a jövőben. TDK dolgozatával szakszerű, tudományos és igényes munkát alkotott.

2013

Tóth Réka

2011-ben, városfejlesztőként szerzett diplomát a Gazdaság és Társadalom-tudományi Karon. GTK-s tanulmányaival párhuzamosan 2008-tól beiratkozott az Építész-mérnöki Karra, amelynek ma hallgatója. „Sűrűn beépített történeti városrészek fenntarthatósága” című TDK dolgozatában sikeresen integrálja a gazdasági, társadalmi és építészeti-mérnöki megközelítést, amely a meglévő településeink fenntarthatósági elemzésénél kulcskérdés. A dolgozat három belvárosi tömb adatainak felmérésével és elemzésével matematikai módon bemutatja, hogy a városszerkezeti, társadalmi, gazdasági összefüggések azonos energetikai értelmezésben mérnöki módon számszerűsíthetők, összevethetők. A „beágyazottság” fogalmának bevezetésével lehetőséget teremt arra, hogy az adott tömbök energiapotenciáljában az épületek energiapotenciálján túl az ott élők közlekedésének energiapotenciálját is integráljuk, így a fogyasztáscsökkentést célzó várospolitikai intézkedéseket hatékonyabbá tehessük. Opponense értékelése szerint „A dolgozat témaválasztása és kidolgozásának módszertana példaértékű. A felvett téma talán meg is haladja egy TDK dolgozat kereteit, de mindenképpen egy nagyobb lélegzetű kutatás/tudományos témavázlat kezdeteit jelentheti. A személyes adatgyűjtés alapossága és kiértékelése pedig lenyűgöző.”

2012

Sik Dávid

„A BME Alfa elektronikus tanulási környezetben rejlő tanítási-tanulási potenciál vizsgálata”

Konzulens: Dr. Molnár György, egyetemi adjunktus, Műszaki Pedagógia Tanszék

2011

Török Gergely Tihamér

„Vegyes szemösszetételű folyómeder morfodinamikájának numerikus vizsgálata”

Konzulensek voltak:

Dr. Baranya Sándor adjunktus, BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék, Dr. Rákóczi László nyugalmazott tudományos tanácsadó, VITUKI, Dr. Józsa János egyetemi tanár, BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék


2010

Lisztik Balázs és Túri József , VII. évfolyamos hallgatók

„Nagy széntartalmú villamosközlekedési acélsínek előmelegítés nélküli javítóhegesztése”

Konzulens: Dr. Dobránszky János tudományos főmunkatárs

2009

Antal Norbert, V. évfolyamos hallgató

„Lean kultúra fejlesztése a Coca-Cola-nál.”2008

Polgári Beáta, III. évfolyamos hallgató

„Rezisztív szupravezetős zárlati áramkorlátozókban használható YBa2Cu3O7-δ szupravezetők készítése és vizsgálata”


2007

Lengyel Zoltán, V. évfolyamos hallgató

„ZigBee hálózat analizátor fejlesztése”


2006

Geresdi Attila, V. évfolyamos mérnök-fizikus hallgató

„Töltéshordozók spin-polarizációja mágneses félvezetőkben”


2005

Nagy Zsolt, V. évfolyamos hallgató

„Leíró logikai következtetés nagyméretű tudásbázisokon”

2004

Vető Bálint, IV. évfolyamos hallgató

„Véletlen permutációk ciklusstruktúrája: egy keveredési modell”2003

Pasztuhov Dániel, V. évfolyamos műszaki-informatikus hallgató

„Intelligens és elosztott rendszerek vizsgálata”

2002

Vásárhelyi Gábor

„Nem ellenőrzött tanítású, ún. Kohonen hálózatok vizsgálata”

Budapesten született 1979-ben. Diplomáját 2003-ban a Budapest Műszaki Egyetem mérnök-fizikus szakán, Ph.D. fokozatát pedig 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán, Infobionikából szerezte. Tudományos munkáját 2003-ban fizika TDK és komplex rendszerek fizikája OTDK első helyezéssel és Gábor Dénes Hallgatói Különdíjjal, 2007-ben pedig Prima Junior Díjjal jutalmazták. Jelenleg a MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Mikrotechnológiai Osztályának tudományos munkatársa, 2007-től a mesterséges tapintásérzékelő rendszereket forgalmazó TactoLogic spin-off Kft. műszaki vezetője. Kutatási területei jelenleg a mesterséges tapintásérzékelés köré csoportosulnak.

2001

Meliorisz Péter Bálint, V. évfolyamos mérnök-fizikus hallgató

„Kinetika vizsgálata amorf szilícium alumínium-indukált kristályosodásában”

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak